املای غیر تقریری دوم

ردیف

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

بارم

1         

با توجّه به معنی املای کدام گزینه نادرست است؟

الف) اسرار : رازها 5       ب) فراغ : آسایش  5               ج)عرسه :  میدان 5                  د) اغراض: اهداف 5      

5/0

2         

با حروف در هم ریخته واژه‌ای با معنی بسازید . ( ت ، ر ، و ، ط ، ا )

5/0

3         

 کدام کلمات به علامت تشدید نیاز دارد آن را در جای مناسب بنویسید . ( به ازای هر تشدید کم یا اضافی 25/0 کسر می‌شود )

 

مشقت ، تحمیل ،  مؤثر ،  آداب خاص ، سدها ، شعار جمعیت ، عزت وافتخار 

 

1

4         

املای کدام گروه کلمات نادرست است؟

  1. الف) جنگ وستیز  5     ب) بغض وکینه      5 ج) رایهه‌ی دل انگیز       5   د) تشتّت آرا     5
  2. الف) تفکّر و تامّل   5    ب) هوش و ذکاوت5    ج) مظاهر آفرینش      5       د) عشق و آطفه 5

 

1

5         

کلمات هم‌آوا را در جای درست به کار ببرید.

 ای هدهد ...............    به ............... می فرستمت       بنگر زکجا به کجا می فرستمت . (سبا - صبا )

 درماه .............    با هم کلاسی هایم به ................ رفتیم. ( صفر - سفر)

 

1

6          

در جای خالی کلمه مناسب داخل پراتنز را بنویسید.   

سخنران مسجد محلّه پیش نهاد کرد شب‌ها به پشت بام برویم و برای  ............. به آن حکومت ظالم و .............. «الله‌اکبر» بگوییم.

( احتراز- فاسد  -اعتراز- اعتراض - فاصد )

اگر ................ هستید، از برکات آن استفاده کنید و اگر غمگین هستید، با .............. وتحمّل وتوکّل به خدا به آینده امید داشته باشید .

( مصرور،صبر، مثرور ، سبر ، مسرور)

2

7         

در متن زیر هشت غلط املایی وجود دارد آن‌ها را بیابید و صحیح آن‌ها را در جدول زیر بنویسید

گلزارهای ایران مهدود و منحصر به باغ‌هایی است که خیابان‌هایی آن‌ها به قطعاتی تقسیم کرده است .بر دو سوی آن خیابان‌ها درختان چنار غرث شده‌است . فواصل میان قطعات باغ مسطور از انواع درختان میوه و اقسام گل‌ است .

کمال میزبان بود و صاحب خانه؛ لذا نمی‌خاست در اتاقش کسی از او رنجیده شود و هم‌چونان مطالب را در الطهاب، تحمّل می‌کرد.

گویی آسمان بر سر دشت وبام پولک‌های نقره‌ای می‌ریزد و دستی نامرعی با نخ سفیدآسمان تیره را به زمین می دوزد

 

 

 

4