نمونه سوالات املا و انشای دوره راهنمایی✿
بهترین نمونه سوالات منتخب املا و انشا و نگارش و فارسی دوره راهنمایی 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

سطح ارزشیابی

ارزشیابی املای  پایه سوم راهنمایی 1390

شمارک

دانش

1-پس از تصحیح املا بهتر است غلط ها را در جمله به کار بریم.       ص              غ

 شیوه ی صحیح قلم به دست گرفتن در املا لازم است.       ص         غ

5/.

دانش

2-املای کدام کلمات را می توان به دو شکل جدا و سرهم نوشت؟ (با یک مثال)

5/.

دانش

3- از میان کلمات زیر، مترادفات را کنار هم بنویسید (سه کلمه اضافی است)

بدیهی، نیکی ،جامه، عار ، یاری ، آشکار، رزم،لباس،اَنعام، صلاح ، ننگ، نصرت، چهارپایان، بخشش،گناه.

1-    .................و..................... 2-...................و........................      3-............................و...............................

4-....................و.....................   5-..................و..................       6-.............................و...............................

5/1

درک و فهم

4-با هر یک از حروف زیر یک واژه همراه با هم خانواده ی آن بنویسید .

غــ...............هم خانواده :...........................           ســ......................هم خانواده:.........................

1

درک و فهم

5- شکل صحیح هر کلمه را بنویسید.

انظبات(                          ) لاضمه ی زندگی(                      ) رغابت(                    )     فراصت(                      )

2

درک و فهم

6-با قرار دادن حرف مناسب واژه ها راکامل کنید .

جوانان باید ازآبشخورهای پاک و .....لال(ض.ظ.ز.ذ) فرهنگ ایرانی برای آبادانی میهن خویش بــ....ره(هــ..حــ) بگیرند.

1-    یکی از ....مینه های(ضـ .ز ..ذ.) اجتما.....ی(ئــ. .عــ ) گمراه شدن هم نشین بد است.

4

درک و فهم

7- با توجّه به معنای داخل کمانک با حروف در هم ریخته، یک واژه ی مناسب بسازید.

 ت ه ب ن ی(هوشیار کردن)......................................................

5/.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&املاء کلاس سوّم

 
1-      در جای خالی املای کدام گزینه صحیح است ؟

در زمین نگاه کن که چگونه .......... تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده .

الف) بسات  ب)بصاط   ج) بساط    د) بصات  

2-      املای کدام گروه کلمات نادرست است؟

الف) خرد و فراصت  ب) کهن‌سال وفرتوت   ج)مدح و ثنا  د) مصون و محفوظ 

الف) استراق سمع  ب) پرندگان خوش‌خوان   ج)تذهیب نفس  د) نیکو خصال 

الف) بنیان‌گذار   ب) خدمت‌گذار  ج) درخواست  د) برخاست 

3-      باتوجّه به معنی املای کدام گزینه نادرست است؟

الف)التفاط : توجّه کردن  ب) اعزاز‌: گرامی داشتن    ج) خوار‌‌ : پست و فرومایه   د) رخصت : اجازه 

الف) ضمان : پذیرفتن   ب) صواب : درست   ج) طرّار : دزد  د)قوص قزح : رنگین کمان 

4-      در جای خالی شکل صحیح کلمه را قرار دهید.

.......... و آبادانی کشور به تلاش شما دانش آموزان نیازدارد. ( امارت -  عمارت )

کوه‌های .......... از برف زاگرس پرشکوه و دیدنی است. ( مستور - مسطور )

هرروز لوح و کتاب در زیر بغل می نهاد و آرام از کوچه‌ها می‌گذشت و خود را به .......... درس استاد می‌رسانید.(محظر- محضر)

................ گلوله به گوش می رسید . ( سفیر ، صفیر )

5-      در متن زیر پنج غلط املایی وجود دادر آن‌ها بیابید و صحیح آن‌ها را در شماره‌های زیر بنویسید.

     اگر کسی به جواب مشغول شود و او بر بهتر جوابی از آن قادر بوَد، صبر کند تا آن سخن تمام شود، پس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدّم طعن نکند و در مهاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوظ ننماید.

     آن همه بزرگان حکیم و نویسنده و گوینده و دانش مند ایرانی، چه شب­ها که به روز رسانده­اند تا نام ایران بماند و عزّت و سر بلندی این سرزمین آسیب نبیند . چه انسان­هایی که در سرمای توان فرصای زمستان و گرمای طاقت سوز تابستان صبوری ورزیده­اند تا مرزهای این سرزمین از گزند دشمنان مسون بماند.

 

1-       

2-       

3-       

4-       

5-       

 

املاء کلاس سوّم
1- کدام واژه معنی «پادشاه» را می دهد.                      مُلک                     مَلِک                     مَلَک

2- کدام واژه معنی «قدرت داشتن» را می دهد:            اغتدار                   اقتدار                   اقطدار

3-واژه ی (توقف) با کدامیک از کلمات زیر هم خانواده است.

اتفاق                                      واقعه                                          توقع                                            متوقف

4- باتوجه به لغات داده شده معنی کدام گزینه غلط است. 

قریحه : زوق                         تحلیل: بررسی                            سبک: روش                                  غنی: بی نیاز

5- باتوجه به معنی، املای کدام گزینه غلط است.

انحطاط : فروافتادن                قفلت: بی خبری                      سعادت: خوشبختی                          تنبیه: هوشیار کردن

6-املای صحیح واژه های مشخص شده را بنویسید.

نام تو رخصت رویش است و تراوت                    

کربلا قرارگاه اُشّاق است.

زخایر زیر زمینی روزی به پایان می رسند و تو از آن قافل هستی.

7-شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید:

الف)این عمل شما بسیار ......... و............   دارد (سواب/ اجر) (صواب/ عجر) (ثواب/ اجر)

ب)همه دانش آموزان به طرز زندگی و .......... جانوران علاقه دارند. (حیات، حیاط، حیات)

8-غلط های املایی را در متن زیر پیدا کنید و شکل صحیح آن ها را بنویسید.

جوان ایرانی نیاز دارد که در وحله اول تاریخ فرهنگ دینی و ملّی خود را بشناسد.

این ملاتفت بپزیر که عاقل در مهمّات توقّف جایظ نشمرد.

9-جمله بندی کدام گزینه درست است.

تمامی بندهای تومن می برم

می برم من تمام بندهای تو

من تمامی بندهای تو می برم

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

سوالات پیشنهادی نگارش سوّم راهنمایی

پایه سوم  اردیبهشت ماه  1390

1-     با هر یک از گروه کلمات زیر یک جمله ادبی بنویسید ؟

الف: خاکستر خاموش     ب: دهان تانک ها       ج: خط دشمن

2-     با استفاده از شیوه های پرورش متن ، یک بند درباره ی « ایران » بنویسید ؟

3-     برای پرورش متن از توصیف .............. و ............... استفاده می کنیم .

4-     هر گاه در انشاء از زبان شخصیت ها سخن می گوییم لازم است به چه مواردی توجه کنیم ؟

5-     الف : یکی از راه های معرفی شخصیت ها و نوشتن درباره ی آن ها استفاده از قالب ................ و ................ است .

 ب : هرگاه درست زیر هر کلمه ترجمه آن را بیاوریم به آن ........................ می گویند .

6-     با کلمات زیر جمله بسازید :

قحطی  -  طرار ماتم

7-     یک بند بنویسید و درآن کلمات زیر را به کار ببرید .

علم بحث خورشید تشنه

8-     دراغلب داستان های امروزی هدف و منظور داستان چگونه  بیان می شود:

الف : بیان نمی شود   ب: به عهده نویسنده است    ج: به عهده مخاطب داستان گذاشته می شود   د: الف و ج صحیح است

9-     نوشته ناتمام زیررا تا یک بند ادامه  دهید ؟

عمر خود را ...

10- کدام جمله صحیح و کدام غلط است ؟

الف : درگذشته عمده داستان ها به نثر بوده است .      ب: گفت و گوی درونی نویسنده با خویش را مونولوگ گویند

ج : در ترجمه روان جاری اجزای جمله تغییر می یابد  د : نقد به معنای بررسی میزان درستی یا نادرستی چیزی است

11- الف : درروزگار ما بیشتر داستان ها به ............. است .

ب : درداستان های گذشته رسم بر آن بوده است که شاعر یا نویسنده به نتیجه گیری می پرداخته و در ............ و ................ یا ............. داستان منظور خود را بیان می کرده است .

ج:خوشه زرین و میوه ی الوان ترکیب های ................. هستند .

د: در جمله « تو مثل ماه می درخشی» رکن اول تشبیه .................. است .

12- با واژه های زیر یک بند بنویسید :

مهر چاره آزاده دانا

13- مفهوم بیت زیر را بنویسید :

                               همی داند و خوشه خوار شد         زآغاز هر خوشه خروار نیست

14- دربیت « خبرت هست که مرغان سحر می گویند    آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار» کدام آرایه ادبی به کار رفته است ؟

الف : تشبیه             ب: تشخیص            ج: تکرار                   د: مراعات نظیر

15- تفاوت دیالوگ و مونولوگ چیست ، توضیح دهید ؟

16- یک جمله ادبی و یک جمله زبانی بنویسید ؟

17- رمان و داستان کوتاه را با هم مقایسه کنید ؟

18- با رعایت نکات داستان نویسی که از سال اول راهنمایی تا به حال خوانده اید داستانکی بنویسید ؟

19- منظور از این بند چیست ؟

امیدوارم به پرنده دانه بدهی و به آواز مرغ سحر ی گوش کنی وقتی که آوای سحرگاهی اش را سر می دهد ، چرا که از این راه احساسی زیبا خواهی یافت ، به رایگان

20- یک متن جذاب دارای سه ویژگی .............. و ................. و .................. می باشد .

21- تذکره چیست ؟ مثالی بزنید ؟

22- عبارت زیر را در دو سطر توضیح دهید ؟

« تو می خواهی بخوانی و من می خواهم بدانم »

23- ارزش یک انشاء به چیست ؟

24- به فارسی روان برگردانید ؟

الف : مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور

ب : چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار                شد ملازم از پی آن بردبار

25- یک متن جذاب چه ویژگی هایی دارند ؟

26- ویژگی های رمان را بنویسید ؟

 

توجه : همکاران گرامی توجه داشته باشند که در امتحانات پایان ترم 10 نمره از سوالات نگارش و 10 نمره از نگارش و انشاء مورد امتحانی می باشد


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


    به نام خدا

                          نمونه سوال  انشاسوم راهنمایی

بارم

1- انشای زیباآغازوپایانی داردومیان بخش های آن هماهنگی وانسجام

   دیده نمی شود.          ص                                غ

2- انشارامی توان به صورت داستان نوشت.                    ص          غ

5/0

3- الف- اگردرشعری شاعربه نام شاعری که ازاومصرع یابیت یا سخنی آورده اشاره

کندبه آن آرایه ی ...............................می گویند.

ب-قالبی که  بیش تربه بیان احساس وعاطفه ،فراق وجدایی وعشق وعرفان

می پردازد...........................نام دارد.

5/0

4- گزینه های مرتبط رابه هم وصل کنید.

      بررسی عیب ها وزیبایی ها          •                 •  ادبیات 

    رسیدن به سعادت وزندگی بهتر     •                 •   کنایه

                                 زبان هنری      •                    •     نقد

  پوشیده مطلب را ارائه می دهد   •                 •   ادبیات تعلیمی

 

1

5 – بیت مقابل چندجمله دارد؟ «تاقیامت سخن اندرکرم و  رحمت او          

                    همه گوین دویکی گفته نیایدزهزار»

         یک جمله                     دو جمله                  سه جمله                چهارجمله                                              

5/0

6- درکدام یک ازمواردزیرازمونولوگ استفاده نمی شود؟                  

           نیایش ها         مناجات ها           نمایش نامه ها              مرثیه ها                                                                      

5/0

7- دوآرایه ی ادبی رانام ببرید وبرای هرکدام یک مثال بنویسید.

        مثال  : ........................................................................................

     مثال  : ........................................................................................

 

1

8- بیت مقابل رابه صورت نثرروان بنویسید. 

عقل حیران شودازخوشه ی زرّین عنب        فهم عاجزشود ازحقّه ی یاقوت انار

 

1

9- باکلمات هم آوای زیریک جمله بسازید.

صواب ،ثواب  :

 

1

10 – بیت «دیداریارغایب دانی چه ذوق دارد؟     ابری که دربیابان برتشنه ای ببارد»

رابا رعایت انسجام دریک بندتوصیف کنید.

 

 

 

2

11-   اززبا ن بلبلی که برسرشاخسارباخدای خودرازونیاز می کندیک بندبنویسید.

 

 

 

2

 

 

 

ازسه موضوع زیریکی رابه دلخواه انتخاب کنیدوبه صورت انشا بنویسید.( 10نمره)

1-     درموردخودشناسی وفایده های آن

2-     درباره ی فایده های هم نشین خوب وضررهای هم نشین بد

3-     درباره ی بیت «توکزمحنت دیگران بی غمی          نشایدکــه نامـت نهندآدمــی»&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


نام آموزشگاه:                                       

نام نام‌خانوادگي:                                           سوال امتحان درس:  نگارش فارسي                           پايه:  سوم

نوبت:  دوم       تاريخ امتحان:      /    3  / 1390              ساعت شروع امتحان:                      مدت امتحان: 

رديف

شــــــرح ســـؤال

ارزش

1

هرگاه بخواهيم زيبا‌تر و دل‌نشين‌تر، منظور خود را بيان كنيم؛ از ادبيات بهره مي‌گيريم.

   صc                   غc

25/0

2

..............يكي از بزرگ‌ترين نمونه‌هاي حماسي ادبيّات ايران و جهان است.

مرزبان‌نامه c         مثنوي مولوي c              كليله و دمنه c              شاهنامه‌ي فردوسي c

25/0

3

آيا كتاب ليلي و مجنون از نظامي است؟        بلي c             خير c

25/0

4

رمّان معمولا داستان بلند است.                   درست c            نادرست c

25/0

5

به بيتي كه داراي تخلّص است، «...................................» مي‌گويند.

25/0

6

كلمات زير را با استفاده از صفات داده شده به هم وصل كنيد؟

آيات                                              زيبا

فصل                                            تاريك

كوچه                                           دلنشين

25/0

7

چرا سخن كسي را كه در زمان گذشته به سر مي برد زمان مضارع به كار مي‌بريم؟

 

5/0

8

هدف از نقد ادبي چيست؟

 

 

 

 

 

1

 

جمع نمره

 

       نمره ورقه:

 

 نام دبير و امضاء

با عدد

 

 

  نمره تجديدنظر:

با عدد

 

 

با حروف

 

با حروف

 

             تاريخ

  نام دبير و امضاء                                          تاريخ
 

 

رديف

ادامه سؤالات- صفحه دوم

ارزش

9

«داستان كوتاه» و «داستانك» را در يك بند مقايسه كنيد؟

5/1

10

دو سطر بنويسيد و كلمات زير را در آن به كار ببريد؟

(نوجوان- تولد- دوست- ارتباط- مسئوليت)

5/1

11

عبارت ناتمام زير را در يك بند كامل كنيد؟

فرداي ايران را ...................................................................

5/1

12

مفهوم بيت زير را بنويسيد؟

سعديا، راست روان گوي سعادت بردند                راستي كن كه به منزل نرسد كج رفتار

 

1

13

«مونولوگ» را تعريف كنيد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

                                                                                 موفق و پيروز باشيد   : کاظمی                                                 جمع نمره

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نام آموزشگاه:                                       

نام نام‌خانوادگي:                                           سوال امتحان درس:املا                               پايه: سوم راهنمايي

نوبت: دوم        تاريخ امتحان:      /      / 1390              ساعت شروع امتحان:                      مدت امتحان: 

رديف

شــــــرح ســـؤال

ارزش

1

تلفظ برخي از كلمات پر كاربرد با شكل نوشتاري آن‌ها متفاوت است؟   ص c      غ c

5/0

2

معني واژه‌ي (عمارت) كدام يك از گزينه‌هاي زير است؟

آرزو c         كار c            آباد كردن c                 فرمانروايي c

5/0

3

كدام كلمه از نظر املايي درست نوشته شده است؟

مريد: شاگرد c      صيما: چهره c            مفطون: شيفته c       فترت: سرشت c

5/0

4

هر گاه واژه‌هايي به كلماتي همچون عيسي .............. افزوده شوند شكل املايي اين گونه كلمه‌ها با ......................نوشته شود.

5/0

5

شكل درست واژه‌هاي زير را با توجه به معني بنويسيد.

مصاهبت: هم‌نشيني                                    تحذيب: پاكيزه كردن      

ازهار: بيان كردن                                     اصتراغ سمع: پنهاني گوش كردن

1

6

كلمات زير مخفّف چه كلماتي هستند.

زين:                هركاو:                                 برون:

5/1

7

دو كلمه‌ي تنوين‌دار، يك كلمه‌ي تشديد‌دار و يك كلمه‌ي همزه‌دار بنويسيد.

 

1

8

با حروف در هم ريخته،  كلمات معنا‌دار بنويسيد.

(ص، ت،خ، ص):                      (ت، م، ا، ه، ر):

 

 

1

 

جمع نمره

 

       نمره ورقه:

 

 نام دبير و امضاء

با عدد

 

 

  نمره تجديدنظر:

با عدد

 

 

با حروف

 

با حروف

 

             تاريخ

  نام دبير و امضاء                                          تاريخ 

 ادامه سوال


نام آموزشگاه:                                       

نام نام‌خانوادگي:                                           سوال امتحان درس:املا      پايه:  سوم

نوبت:         تاريخ امتحان:      /      / 1390             ساعت شروع امتحان:                      مدت امتحان: 

رديف

شــــــرح ســـؤال

ارزش

9

هر يك از كلمات متشابه را در جمله‌ي جداگانه به كار ببريد.

الف) امل، عمل:

 

ب) سفير، صفير:

 

5/1

10

در عبارت زير غلط املايي وجود دارد آن‌ها را بيابيد و اصلاح كنيد.

فراخ دلي‌خواهي تن آساني بگذار، كم خسمي خواهي، به خود مشقول باش، خلق را دوست خواهي، مال را دشمن گير، خود را آصوده خواهي بد مكن، شر نخواهي بد بگذر، جنگ نخواهي تهّمل كن.

 

 

2

 

 

جمع 10

 

 

 

 

20 نمره املاي تقريري تقسيم بر دو                                              10= 2÷20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شعباني علی                                                                                      جمع نمره

 

       نمره ورقه:

 

 نام دبير و امضاء

با عدد

 

 

  نمره تجديدنظر:

با عدد

 

 

با حروف

 

با حروف

 

             تاريخ

  نام دبير و امضاء                                          تاريخ 


[ سه شنبه دوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:59 ] [ رضاکاظمی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

۞ وإِن یَکادُ الّذینَ کَفَروا لَیُزلِقونَکَ

بِأَبصـرِهِم لَمّا سَمِعُوا الذِّکرَ

و یَقولونَ إِنَّهُ لَمَجنونٌ

˙·٠•● ●•٠·

پیامبر(ص) میفرمایند:
"هر کس در کتابي يا نوشته اي بر من صلوات بفرستد ( يعني صلوات را بنويسد ) تا نام من در آن کتاب هست ملائکه براي او از درگاه حق طلب آمرزش مي کنند.

اللهُم صّل علي محمّد و آل محمّد و عجل فرجهم

˙·٠•● ●•٠·
ای به نامت این جهان آغاز شد
دفتر ما هم ، به نامت باز شد

˙·٠•● ●•٠·
رضاکاظمی هستم ،دبیرادبیّات منطفه ضیاء آباد استان قزوین (ساکن شهرستان خرمدرّه) ،این وبلاگ
شامل مجموعه سوالات متنوع انشاء واملاءوادبیّات دوره راهنمائیست ،امیدوارم این وبلاگ دراعتلای
فکری وفرهنگی وآموزشی دانش آموزان وغیره نقش ناچیزی داشته باشد.

˙·٠•● ●•٠·
( پیشنهاد می شود برای استفاده بهینه از این وبلاگ بر روی < عناوین مطالب > درقسمت بالای وبلاگ کلیک شود )

˙·٠•● ●•٠·
<مرورگر مناسب با این وبلاگ فایرفاکس می باشد>
امکانات وب
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

به نام خداوندی که داشتن او جبران همه نداشته های من است . می ستایمش ، چون لایق ستایش است . . . : رضاکاظمی
جهت دریافت کدانواع ریبون ریماتولز کلیک کنید:http://rimatools.blogfa.com/

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ