نمونه سوالات املا و انشای دوره راهنمایی✿
بهترین نمونه سوالات منتخب املا و انشا و نگارش و فارسی دوره راهنمایی 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
درس اول:

1- هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم از.................................و هرگاه بخواهیم مقصود خود را زیباتر و دلنشین تر بیان کنیم از................................استفاده می کنیم.

2- عبارت ناتمام زیر را تا سه سطر ادامه دهید؟

پیامبر(ص) گنجینه و آبشخوری.........................................

3- معادل واژه های زیر را بنویسید؟

مظلوم- رسول- خصلت-  آبشخور

4- عبارت زیر  کدام شعر مشهور سعدی را در خاطر شمارنده می کند

مثل مومنان ، جمله چون یک تن است چون یک اندام را رنجی رسد، همه ی اندام ها آگاهی یا بند و رنجور شوند.

5- اساس درک و فهم خود را در خصوص عبارت زیر در دو سطر بیان کنید

پیامبر فرمودند : ای ابوذر مبادا با برادر مسلمان قهر کنی، زیرا کردار شایسته در هنگام قهر، به درگاه پروردگار پذیرفته              نمی شود.

درس دوم:

6- کلمات قافیه و ردیف در غزل همانند قالب شعری.................................است

7- عبارت ناتمام زیر را تا 3 سطر ادامه دهید؟

کوچه های خراسان................................

8- یک بند بنویسید و کلمات زیر را در آن بکار ببرید؟

شهید- تشنه- غریب- موج

9- مفهوم بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید؟

کاش من هم عبور تو را دیده بودم                کوچه های خراسان تو را می شناسند

10- برای واژه های زیر صفت مناسب بنویسید؟

فضل:              گلزار:                    رویش:                  کوچه:

درس سوم

11- با خود می گفتم: از دوازدهم مهرماه 1359 چه به یاد داریم هیچ ! آنجا که تو به آن پای می نهادی خرمشهر نبود، خونین شهر نیز نبود.      گفت و گوی بالا یک...........................است.

12- در جمله ی ((جبهه سرشار از ایمان بود و عشق بود)) کدام کلمه را می توان از جمله حذف کرد.

الف- سرشار o                  ب- عشق o                        ج- یکی از دو فعل بودo                    د- ایمانo

13- در درس دروازه های به آسمان که در مورد خرمشهر می باشد نقش کدام شهید برجسته تر است؟

الف- شهید آوینیo        ب- شهید محمد جهان آرا       ج- شهید خرازی o               د- شهید تندگویانo

14- در این جمله کدام ارایه های ادبی به کار رفته است توضیح دهید؟

((مسجد خرمشهر ، مادری بود که فرزندان خویش را زیر بال و پر گرفته بود و در بی پناهی پناه داده بود.

15- جمله ی زیر را تا یک بند ادامه دهید؟

یک روز شهر در دست دشمن افتاد و روزی دیگر........................................

درس چهارم

16- جای خالی عبارت زیر را کامل کنید؟

گفتگوی درونی را.............................و گفتگوی با دیگران را..................................گویند.

17- با عبارت زیر جمله طنز امیز بسازید؟

الف- شرارت آمیز                                            ب- تفریح

18- مفرد واژه های زیر را بنویسید؟

الف- قوانین                         ب- ذخایر                       ج- منابع                           د- ملل

19- جمله ی ناتمام زیر را در سه سطر کامل کنید؟

امروز جوانان ما در زمینه ی فرهنگی..............................

درس پنجم

20- با هر یک از ترکیب های زیر جمله ای بنویسید؟

آب حیات:

راه نجات:

21- مخفف کلمات زیر را بنویسید؟

( برون- سیه- کنون)

22- علائم نگارشی را در متن زیر بکار ببرید؟

بزرگ ترین عظمت که بهای گرانی باید برایش پرداخت غفلت ازآینده  است

23- مفهوم مصراع ((علم بال است مرغ جانت را))چیست؟

درس ششم

25- معنای جمله ((گربه او را گرم بپرسید))کدام گزینه آمده است؟

الف- گربه با مهربانی از او سوالی پرسید o                           ب- گر به با مهربانی با موش رفتار کرد o

ج- گربه با موش به گرمی شروع به پرسش و پاسخ کرد o        د- گربه گرمی احوال راسو را پرسیدo

26- مفهوم بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید؟

هر کس که در وفای تو سوگند بشکند                      پشت و دلش به زخم حوادث شکسته باد

27- علائم نگارشی مناسب را در متن زیر به کار ببرید؟

پس نزدیک گربه رفت و پرسید که حال چیست گربه گفت مقرون به ابواب بلا و مشقت

درس هفتم

28- مفهوم بیت زیر را به نثر ساده بازگردانید؟

بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار                خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

29- این بیت از کدام شاعر است؟

تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او             همه گویند و یکی گفته نیاید زهزار

الف- فردوسی  o           ب- سعدیo               ج- حافظ   o           د- پروین اعتصامیo

30- مصراع زیر را بازگردانی و جایگاه اجزای آن را معین کنید؟

نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است        خبرت هست که مرغان سحر می گویند

درس هشتم

32- با شبکه معنایی زیر جمله بسازید؟

ستاره- اسمان- شب

33- بهره گیری از.............................انشاء بر زیبایی متن می افزاید

35-مفهوم و منظور این جمله را در سه سطر توضیح دهید؟

(( در آینده به هر سواری رکاب نمی دهد))

درس نهم

36- بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید؟

آینه، چون نقش تو بنمود راست                        خود شکن آیینه شکستن خطاست

37- ویژگی مشترک آینه و دوست را در یک بند توضیح دهید؟

38- در مورد دوست خوب توضیح دهید؟

درس دهم

39- انشایی: زیبا آغاز و پایانی دارد و میان بخش های آن ........................و..............................دیده می شود

40- مترادف کلمات زیر را بنویسید؟

معاش- متعالی- معصیت – حصر-  طریقت

41- جمله ی ناتمام زیر را کامل کنید؟

از هم نشینی با بدان پرهیز کن که همچون......................................

42- به پیوستگی و یک پارچگی در متن............................گویند.

درس یازدهم

43- درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را مشخص کنید؟

الف- داستان ها یا حکایت ها گاه بصورت شعر و گاه به نثر بوده است      درستo                     نادرستo

ب- در گذشته عمده ی داستان ها به نثر بوده و امروزه بیشتر داستان ها به نثر بوده   درست o      نادرست o

44- با واژه های زیر یک بند بنویسید؟

- دانایی- توانایی- سربلندی- چاره اندیشی

 درس  یازدهم: درس آزاد

45- مفهوم بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید؟

دشمن دانا که غم جان بود                  بهتر از آن دوست که نادان بود

46- در بیت زیر چه آرایه ی ادبی به کار رفته است؟

پایش از ان پویه درآمد زدست                       مهر دل و مهره ی پشتش شکست

درس دوازدهم

47- با شبکه معنایی زیر یک بند بنویسید؟

ایران- آداب زندگانی – مشارکت

48- یک زندگی موفق دارای چه ویژگی هایی است؟ یک بند توضیح دهدید؟

49- مفهوم بیت زیر را بنویسید؟

کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی                               چیزی که نپرسند، تو از پیش مگوی

دادند  دو گوش و یک زبانت زآغاز                     یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو

50- مفهوم بیت زیر را در دو کلمه بیان کنید؟

به اندازه بود باید نمود                     خجالت نبرد انکه ننمود و بود

درس سیزدهم

51- یک ضرب المثل در مورد امیدواری بنویسید؟

52- با هر یک از ترکیب های زیر جمله بسازید؟

دور گردون:

خلوت شب:

درس قرآن:

دعای کعبه:

53-برا غنی تر شدن متن انشاء می توان از نکته های حکمت

 آمیز،.......................و............................و.........................متناسب بهره برد.

درس چهاردهم:

54- ارزش یک انشاء به تفضیل و بلندی آن نیست، انشای خوب آن است که

گویا،...............................و................................باشد

55- استفاده از .....................................بر زیبایی و تاثیرگذاری انشاء می افزاید.

56- استفاده از...................و.........................برای تقویت نویسندگی مفید است

57- هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید؟

مسائل:               موفقیت:                ضعف:                     جاهل:                 حضور:                       منظره:

 درس شانزدهم:

63- هرگاه در انشاء از زبان شخصیت ها سخن می گوییم لازم است

به...........................و.............................و..................واژه ها توجه کنیم

64- یکی از راههای معرفی شخصیت ها و نوشتن درباره ی آن ها، استفاده از

 قالب.................................و.............................است

65- معادل فارسی واژه های و ترکیب های زیر را بنویسید؟

الا- طرار- علی الصباح

66- کتاب های تذکره کدامند درباره ی آنها توضیح دهید؟

درس هفدهم:

67- استفاده از تشبیه و.............................،................................،....................................،.............................و دیگر آرایه های ادبی متن را خواندنی و دل نشین می سازد.

68- یک تشبیه بنویسید که یک رکن آن باد باشد و ارکان تشبیه را در آن مشخص کنید؟

69- پرورش و افرینش زیبایی در متن، از چه راههایی امکان پذیر است(4 مورد)

درس هجدهم: درس ازاد

درس هجدهم:

75- با هر یک از کلمات زیر جمله ای زیبا بنویسید؟

موج خروشان:

خورشید ایمان:

سلاح جنگ:

قاب عکس:

دشمن بی انصاف

76- جمله ی ناتمام زیر را تا سه سطر کامل کنید؟

پیش هر چیز برایت آرزومندم که......................................

77- مترادف واژه های(صبور- آوا- زندگی- غره) را بنویسید و آنها را در یک بند به کار ببرید؟

درس نوزدهم:

79- جمله ی زیر را یکبار تحت اللفظی و بار دیگر روان ترجمه کنید؟

و جعلنا اسماء و سقفا محفوظا(انبیاء آیه 32)

80- در عبارت ((خانه های خاک و خون خورده مهد  شیران و دلیران بود)) شیران و دلیران استفاده

از............................می باشد

81- در عبارت دوستانی داشته باشی برخی نادوست و برخی دوست دار)) چه ارایه ی ادبی به کار رفته است

82- در هر یک از گزینه های زیر چه ارایه ی ادبی بکار رفته است

الف- خون میان سنگر آزادگان جوشید              مثل موج خروشان شد                 

ب- امیدوارم که دانه ای هم بر خاک بیفشانی

ج- خانه های خاک و خون خورده                  مهد شبران و دلیران بود

د- آسمان از شوق دف میزد             شط خرمشهر مهد کف می زد

درس بیست و یکم:

83- مطالعه ی آثار ادبی بزرگان ایران و جهان ، برای تقویت............................، بیاد ضروری است

84- با هر یک از واژه های و ترکیب های زیر جمله بسازید.

آدم های بزرگ:

هواپیما:

جغرافیا:

طلوع خورشید:

85- کلمات زیر را بنویسید. برای کلمات زیر صفت مناسبی بنویسید؟

هواپیما:                             شاهزاده:                              شاهکار:                            خلبان:

86- در عبارت(( می وزید از هر طرف هر جا تیرهای وحشی سرکش / مشک و خمپاره و ترکش)) را به نثر روان بنویسید؟

******************************************

نمونه سوالات پیشنهادی نگارش و انشاء

پایه سوم فروردین 1390

1-     با هر یک از گروه کلمات زیر یک جمله ادبی بنویسید ؟

الف: خاکستر خاموش     ب: دهان تانک ها       ج: خط دشمن

2-     با استفاده از شیوه های پرورش متن ، یک بند درباره ی « ایران » بنویسید ؟

3-     برای پرورش متن از توصیف .............. و ............... استفاده می کنیم .

4-     هر گاه در انشاء از زبان شخصیت ها سخن می گوییم لازم است به چه مواردی توجه کنیم ؟

5-     الف : یکی از راه های معرفی شخصیت ها و نوشتن درباره ی آن ها استفاده از قالب ................ و ................ است .

 ب : هرگاه درست زیر هر کلمه ترجمه آن را بیاوریم به آن ........................ می گویند .

6-     با کلمات زیر جمله بسازید :

قحطی  -  طرار ماتم

7-     یک بند بنویسید و درآن کلمات زیر را به کار ببرید .

علم بحث خورشید تشنه

8-     دراغلب داستان های امروزی هدف و منظور داستان چگونه  بیان می شود:

الف : بیان نمی شود   ب: به عهده نویسنده است    ج: به عهده مخاطب داستان گذاشته می شود   د: الف و ج صحیح است

9-     نوشته ناتمام زیررا تا یک بند ادامه  دهید ؟

عمر خود را ...

10- کدام جمله صحیح و کدام غلط است ؟

الف : درگذشته عمده داستان ها به نثر بوده است .      ب: گفت و گوی درونی نویسنده با خویش را مونولوگ گویند

ج : در ترجمه روان جاری اجزای جمله تغییر می یابد  د : نقد به معنای بررسی میزان درستی یا نادرستی چیزی است

11- الف : درروزگار ما بیشتر داستان ها به ............. است .

ب : درداستان های گذشته رسم بر آن بوده است که شاعر یا نویسنده به نتیجه گیری می پرداخته و در ............ و ................ یا ............. داستان منظور خود را بیان می کرده است .

ج:خوشه زرین و میوه ی الوان ترکیب های ................. هستند .

د: در جمله « تو مثل ماه می درخشی» رکن اول تشبیه .................. است .

12- با واژه های زیر یک بند بنویسید :

مهر چاره آزاده دانا

13- مفهوم بیت زیر را بنویسید :

                               همی داند و خوشه خوار شد         زآغاز هر خوشه خروار نیست

14- دربیت « خبرت هست که مرغان سحر می گویند    آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار» کدام آرایه ادبی به کار رفته است ؟

الف : تشبیه             ب: تشخیص            ج: تکرار                   د: مراعات نظیر

15- تفاوت دیالوگ و مونولوگ چیست ، توضیح دهید ؟

16- یک جمله ادبی و یک جمله زبانی بنویسید ؟

17- رمان و داستان کوتاه را با هم مقایسه کنید ؟

18- با رعایت نکات داستان نویسی که از سال اول راهنمایی تا به حال خوانده اید داستانکی بنویسید ؟

19- منظور از این بند چیست ؟

امیدوارم به پرنده دانه بدهی و به آواز مرغ سحر ی گوش کنی وقتی که آوای سحرگاهی اش را سر می دهد ، چرا که از این راه احساسی زیبا خواهی یافت ، به رایگان

20- یک متن جذاب دارای سه ویژگی .............. و ................. و .................. می باشد .

21- تذکره چیست ؟ مثالی بزنید ؟

22- عبارت زیر را در دو سطر توضیح دهید ؟

« تو می خواهی بخوانی و من می خواهم بدانم »

23- ارزش یک انشاء به چیست ؟

24- به فارسی روان برگردانید ؟

الف : مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور

ب : چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار                شد ملازم از پی آن بردبار

25- یک متن جذاب چه ویژگی هایی دارند ؟

26- ویژگی های رمان را بنویسید ؟

[ دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 20:3 ] [ رضاکاظمی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

۞ وإِن یَکادُ الّذینَ کَفَروا لَیُزلِقونَکَ

بِأَبصـرِهِم لَمّا سَمِعُوا الذِّکرَ

و یَقولونَ إِنَّهُ لَمَجنونٌ

˙·٠•● ●•٠·

پیامبر(ص) میفرمایند:
"هر کس در کتابي يا نوشته اي بر من صلوات بفرستد ( يعني صلوات را بنويسد ) تا نام من در آن کتاب هست ملائکه براي او از درگاه حق طلب آمرزش مي کنند.

اللهُم صّل علي محمّد و آل محمّد و عجل فرجهم

˙·٠•● ●•٠·
ای به نامت این جهان آغاز شد
دفتر ما هم ، به نامت باز شد

˙·٠•● ●•٠·
رضاکاظمی هستم ،دبیرادبیّات منطفه ضیاء آباد استان قزوین (ساکن شهرستان خرمدرّه) .
این وبلاگ شامل مجموعه سوالات متنوع انشا و املا و ادبیّات دوره راهنمائیست ،امیدوارم این وبلاگ دراعتلای فکری وفرهنگی وآموزشی دانش آموزان وغیره نقش ناچیزی داشته باشد.

˙·٠•● ●•٠·
( پیشنهاد می شود برای استفاده بهینه از این وبلاگ بر روی < عناوین مطالب > درقسمت بالای وبلاگ کلیک شود )

˙·٠•● ●•٠·
<مرورگر مناسب با این وبلاگ فایرفاکس می باشد>
امکانات وب
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

دبیر ادبیّات منطقه ضیا آباد قزوین رضاکاظمی
جهت دریافت کدانواع ریبون ریماتولز کلیک کنید:http://rimatools.blogfa.com/

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ