نمونه سوالات املا و انشای دوره راهنمایی✿
بهترین نمونه سوالات منتخب املا و انشا و نگارش و فارسی دوره راهنمایی 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
درس اول:

1- هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم از.................................و هرگاه بخواهیم مقصود خود را زیباتر و دلنشین تر بیان کنیم از................................استفاده می کنیم.

2- عبارت ناتمام زیر را تا سه سطر ادامه دهید؟

پیامبر(ص) گنجینه و آبشخوری.........................................

3- معادل واژه های زیر را بنویسید؟

مظلوم- رسول- خصلت-  آبشخور

4- عبارت زیر  کدام شعر مشهور سعدی را در خاطر شمارنده می کند

مثل مومنان ، جمله چون یک تن است چون یک اندام را رنجی رسد، همه ی اندام ها آگاهی یا بند و رنجور شوند.

5- اساس درک و فهم خود را در خصوص عبارت زیر در دو سطر بیان کنید

پیامبر فرمودند : ای ابوذر مبادا با برادر مسلمان قهر کنی، زیرا کردار شایسته در هنگام قهر، به درگاه پروردگار پذیرفته              نمی شود.

درس دوم:

6- کلمات قافیه و ردیف در غزل همانند قالب شعری.................................است

7- عبارت ناتمام زیر را تا 3 سطر ادامه دهید؟

کوچه های خراسان................................

8- یک بند بنویسید و کلمات زیر را در آن بکار ببرید؟

شهید- تشنه- غریب- موج

9- مفهوم بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید؟

کاش من هم عبور تو را دیده بودم                کوچه های خراسان تو را می شناسند

10- برای واژه های زیر صفت مناسب بنویسید؟

فضل:              گلزار:                    رویش:                  کوچه:

درس سوم

11- با خود می گفتم: از دوازدهم مهرماه 1359 چه به یاد داریم هیچ ! آنجا که تو به آن پای می نهادی خرمشهر نبود، خونین شهر نیز نبود.      گفت و گوی بالا یک...........................است.

12- در جمله ی ((جبهه سرشار از ایمان بود و عشق بود)) کدام کلمه را می توان از جمله حذف کرد.

الف- سرشار o                  ب- عشق o                        ج- یکی از دو فعل بودo                    د- ایمانo

13- در درس دروازه های به آسمان که در مورد خرمشهر می باشد نقش کدام شهید برجسته تر است؟

الف- شهید آوینیo        ب- شهید محمد جهان آرا       ج- شهید خرازی o               د- شهید تندگویانo

14- در این جمله کدام ارایه های ادبی به کار رفته است توضیح دهید؟

((مسجد خرمشهر ، مادری بود که فرزندان خویش را زیر بال و پر گرفته بود و در بی پناهی پناه داده بود.

15- جمله ی زیر را تا یک بند ادامه دهید؟

یک روز شهر در دست دشمن افتاد و روزی دیگر........................................

درس چهارم

16- جای خالی عبارت زیر را کامل کنید؟

گفتگوی درونی را.............................و گفتگوی با دیگران را..................................گویند.

17- با عبارت زیر جمله طنز امیز بسازید؟

الف- شرارت آمیز                                            ب- تفریح

18- مفرد واژه های زیر را بنویسید؟

الف- قوانین                         ب- ذخایر                       ج- منابع                           د- ملل

19- جمله ی ناتمام زیر را در سه سطر کامل کنید؟

امروز جوانان ما در زمینه ی فرهنگی..............................

درس پنجم

20- با هر یک از ترکیب های زیر جمله ای بنویسید؟

آب حیات:

راه نجات:

21- مخفف کلمات زیر را بنویسید؟

( برون- سیه- کنون)

22- علائم نگارشی را در متن زیر بکار ببرید؟

بزرگ ترین عظمت که بهای گرانی باید برایش پرداخت غفلت ازآینده  است

23- مفهوم مصراع ((علم بال است مرغ جانت را))چیست؟

درس ششم

25- معنای جمله ((گربه او را گرم بپرسید))کدام گزینه آمده است؟

الف- گربه با مهربانی از او سوالی پرسید o                           ب- گر به با مهربانی با موش رفتار کرد o

ج- گربه با موش به گرمی شروع به پرسش و پاسخ کرد o        د- گربه گرمی احوال راسو را پرسیدo

26- مفهوم بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید؟

هر کس که در وفای تو سوگند بشکند                      پشت و دلش به زخم حوادث شکسته باد

27- علائم نگارشی مناسب را در متن زیر به کار ببرید؟

پس نزدیک گربه رفت و پرسید که حال چیست گربه گفت مقرون به ابواب بلا و مشقت

درس هفتم

28- مفهوم بیت زیر را به نثر ساده بازگردانید؟

بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار                خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

29- این بیت از کدام شاعر است؟

تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او             همه گویند و یکی گفته نیاید زهزار

الف- فردوسی  o           ب- سعدیo               ج- حافظ   o           د- پروین اعتصامیo

30- مصراع زیر را بازگردانی و جایگاه اجزای آن را معین کنید؟

نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است        خبرت هست که مرغان سحر می گویند

درس هشتم

32- با شبکه معنایی زیر جمله بسازید؟

ستاره- اسمان- شب

33- بهره گیری از.............................انشاء بر زیبایی متن می افزاید

35-مفهوم و منظور این جمله را در سه سطر توضیح دهید؟

(( در آینده به هر سواری رکاب نمی دهد))

درس نهم

36- بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید؟

آینه، چون نقش تو بنمود راست                        خود شکن آیینه شکستن خطاست

37- ویژگی مشترک آینه و دوست را در یک بند توضیح دهید؟

38- در مورد دوست خوب توضیح دهید؟

درس دهم

39- انشایی: زیبا آغاز و پایانی دارد و میان بخش های آن ........................و..............................دیده می شود

40- مترادف کلمات زیر را بنویسید؟

معاش- متعالی- معصیت – حصر-  طریقت

41- جمله ی ناتمام زیر را کامل کنید؟

از هم نشینی با بدان پرهیز کن که همچون......................................

42- به پیوستگی و یک پارچگی در متن............................گویند.

درس یازدهم

43- درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را مشخص کنید؟

الف- داستان ها یا حکایت ها گاه بصورت شعر و گاه به نثر بوده است      درستo                     نادرستo

ب- در گذشته عمده ی داستان ها به نثر بوده و امروزه بیشتر داستان ها به نثر بوده   درست o      نادرست o

44- با واژه های زیر یک بند بنویسید؟

- دانایی- توانایی- سربلندی- چاره اندیشی

 درس  یازدهم: درس آزاد

45- مفهوم بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید؟

دشمن دانا که غم جان بود                  بهتر از آن دوست که نادان بود

46- در بیت زیر چه آرایه ی ادبی به کار رفته است؟

پایش از ان پویه درآمد زدست                       مهر دل و مهره ی پشتش شکست

درس دوازدهم

47- با شبکه معنایی زیر یک بند بنویسید؟

ایران- آداب زندگانی – مشارکت

48- یک زندگی موفق دارای چه ویژگی هایی است؟ یک بند توضیح دهدید؟

49- مفهوم بیت زیر را بنویسید؟

کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی                               چیزی که نپرسند، تو از پیش مگوی

دادند  دو گوش و یک زبانت زآغاز                     یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگو

50- مفهوم بیت زیر را در دو کلمه بیان کنید؟

به اندازه بود باید نمود                     خجالت نبرد انکه ننمود و بود

درس سیزدهم

51- یک ضرب المثل در مورد امیدواری بنویسید؟

52- با هر یک از ترکیب های زیر جمله بسازید؟

دور گردون:

خلوت شب:

درس قرآن:

دعای کعبه:

53-برا غنی تر شدن متن انشاء می توان از نکته های حکمت

 آمیز،.......................و............................و.........................متناسب بهره برد.

درس چهاردهم:

54- ارزش یک انشاء به تفضیل و بلندی آن نیست، انشای خوب آن است که

گویا،...............................و................................باشد

55- استفاده از .....................................بر زیبایی و تاثیرگذاری انشاء می افزاید.

56- استفاده از...................و.........................برای تقویت نویسندگی مفید است

57- هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید؟

مسائل:               موفقیت:                ضعف:                     جاهل:                 حضور:                       منظره:

 درس شانزدهم:

63- هرگاه در انشاء از زبان شخصیت ها سخن می گوییم لازم است

به...........................و.............................و..................واژه ها توجه کنیم

64- یکی از راههای معرفی شخصیت ها و نوشتن درباره ی آن ها، استفاده از

 قالب.................................و.............................است

65- معادل فارسی واژه های و ترکیب های زیر را بنویسید؟

الا- طرار- علی الصباح

66- کتاب های تذکره کدامند درباره ی آنها توضیح دهید؟

درس هفدهم:

67- استفاده از تشبیه و.............................،................................،....................................،.............................و دیگر آرایه های ادبی متن را خواندنی و دل نشین می سازد.

68- یک تشبیه بنویسید که یک رکن آن باد باشد و ارکان تشبیه را در آن مشخص کنید؟

69- پرورش و افرینش زیبایی در متن، از چه راههایی امکان پذیر است(4 مورد)

درس هجدهم: درس ازاد

درس هجدهم:

75- با هر یک از کلمات زیر جمله ای زیبا بنویسید؟

موج خروشان:

خورشید ایمان:

سلاح جنگ:

قاب عکس:

دشمن بی انصاف

76- جمله ی ناتمام زیر را تا سه سطر کامل کنید؟

پیش هر چیز برایت آرزومندم که......................................

77- مترادف واژه های(صبور- آوا- زندگی- غره) را بنویسید و آنها را در یک بند به کار ببرید؟

درس نوزدهم:

79- جمله ی زیر را یکبار تحت اللفظی و بار دیگر روان ترجمه کنید؟

و جعلنا اسماء و سقفا محفوظا(انبیاء آیه 32)

80- در عبارت ((خانه های خاک و خون خورده مهد  شیران و دلیران بود)) شیران و دلیران استفاده

از............................می باشد

81- در عبارت دوستانی داشته باشی برخی نادوست و برخی دوست دار)) چه ارایه ی ادبی به کار رفته است

82- در هر یک از گزینه های زیر چه ارایه ی ادبی بکار رفته است

الف- خون میان سنگر آزادگان جوشید              مثل موج خروشان شد                 

ب- امیدوارم که دانه ای هم بر خاک بیفشانی

ج- خانه های خاک و خون خورده                  مهد شبران و دلیران بود

د- آسمان از شوق دف میزد             شط خرمشهر مهد کف می زد

درس بیست و یکم:

83- مطالعه ی آثار ادبی بزرگان ایران و جهان ، برای تقویت............................، بیاد ضروری است

84- با هر یک از واژه های و ترکیب های زیر جمله بسازید.

آدم های بزرگ:

هواپیما:

جغرافیا:

طلوع خورشید:

85- کلمات زیر را بنویسید. برای کلمات زیر صفت مناسبی بنویسید؟

هواپیما:                             شاهزاده:                              شاهکار:                            خلبان:

86- در عبارت(( می وزید از هر طرف هر جا تیرهای وحشی سرکش / مشک و خمپاره و ترکش)) را به نثر روان بنویسید؟

******************************************

نمونه سوالات پیشنهادی نگارش و انشاء

پایه سوم فروردین 1390

1-     با هر یک از گروه کلمات زیر یک جمله ادبی بنویسید ؟

الف: خاکستر خاموش     ب: دهان تانک ها       ج: خط دشمن

2-     با استفاده از شیوه های پرورش متن ، یک بند درباره ی « ایران » بنویسید ؟

3-     برای پرورش متن از توصیف .............. و ............... استفاده می کنیم .

4-     هر گاه در انشاء از زبان شخصیت ها سخن می گوییم لازم است به چه مواردی توجه کنیم ؟

5-     الف : یکی از راه های معرفی شخصیت ها و نوشتن درباره ی آن ها استفاده از قالب ................ و ................ است .

 ب : هرگاه درست زیر هر کلمه ترجمه آن را بیاوریم به آن ........................ می گویند .

6-     با کلمات زیر جمله بسازید :

قحطی  -  طرار ماتم

7-     یک بند بنویسید و درآن کلمات زیر را به کار ببرید .

علم بحث خورشید تشنه

8-     دراغلب داستان های امروزی هدف و منظور داستان چگونه  بیان می شود:

الف : بیان نمی شود   ب: به عهده نویسنده است    ج: به عهده مخاطب داستان گذاشته می شود   د: الف و ج صحیح است

9-     نوشته ناتمام زیررا تا یک بند ادامه  دهید ؟

عمر خود را ...

10- کدام جمله صحیح و کدام غلط است ؟

الف : درگذشته عمده داستان ها به نثر بوده است .      ب: گفت و گوی درونی نویسنده با خویش را مونولوگ گویند

ج : در ترجمه روان جاری اجزای جمله تغییر می یابد  د : نقد به معنای بررسی میزان درستی یا نادرستی چیزی است

11- الف : درروزگار ما بیشتر داستان ها به ............. است .

ب : درداستان های گذشته رسم بر آن بوده است که شاعر یا نویسنده به نتیجه گیری می پرداخته و در ............ و ................ یا ............. داستان منظور خود را بیان می کرده است .

ج:خوشه زرین و میوه ی الوان ترکیب های ................. هستند .

د: در جمله « تو مثل ماه می درخشی» رکن اول تشبیه .................. است .

12- با واژه های زیر یک بند بنویسید :

مهر چاره آزاده دانا

13- مفهوم بیت زیر را بنویسید :

                               همی داند و خوشه خوار شد         زآغاز هر خوشه خروار نیست

14- دربیت « خبرت هست که مرغان سحر می گویند    آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار» کدام آرایه ادبی به کار رفته است ؟

الف : تشبیه             ب: تشخیص            ج: تکرار                   د: مراعات نظیر

15- تفاوت دیالوگ و مونولوگ چیست ، توضیح دهید ؟

16- یک جمله ادبی و یک جمله زبانی بنویسید ؟

17- رمان و داستان کوتاه را با هم مقایسه کنید ؟

18- با رعایت نکات داستان نویسی که از سال اول راهنمایی تا به حال خوانده اید داستانکی بنویسید ؟

19- منظور از این بند چیست ؟

امیدوارم به پرنده دانه بدهی و به آواز مرغ سحر ی گوش کنی وقتی که آوای سحرگاهی اش را سر می دهد ، چرا که از این راه احساسی زیبا خواهی یافت ، به رایگان

20- یک متن جذاب دارای سه ویژگی .............. و ................. و .................. می باشد .

21- تذکره چیست ؟ مثالی بزنید ؟

22- عبارت زیر را در دو سطر توضیح دهید ؟

« تو می خواهی بخوانی و من می خواهم بدانم »

23- ارزش یک انشاء به چیست ؟

24- به فارسی روان برگردانید ؟

الف : مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور

ب : چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار                شد ملازم از پی آن بردبار

25- یک متن جذاب چه ویژگی هایی دارند ؟

26- ویژگی های رمان را بنویسید ؟

[ دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 20:3 ] [ رضاکاظمی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

۞ وإِن یَکادُ الّذینَ کَفَروا لَیُزلِقونَکَ

بِأَبصـرِهِم لَمّا سَمِعُوا الذِّکرَ

و یَقولونَ إِنَّهُ لَمَجنونٌ

˙·٠•● ●•٠·

پیامبر(ص) میفرمایند:
"هر کس در کتابي يا نوشته اي بر من صلوات بفرستد ( يعني صلوات را بنويسد ) تا نام من در آن کتاب هست ملائکه براي او از درگاه حق طلب آمرزش مي کنند.

اللهُم صّل علي محمّد و آل محمّد و عجل فرجهم

˙·٠•● ●•٠·
ای به نامت این جهان آغاز شد
دفتر ما هم ، به نامت باز شد

˙·٠•● ●•٠·
رضاکاظمی هستم ،دبیرادبیّات منطفه ضیاء آباد استان قزوین (ساکن شهرستان خرمدرّه) ،این وبلاگ
شامل مجموعه سوالات متنوع انشاء واملاءوادبیّات دوره راهنمائیست ،امیدوارم این وبلاگ دراعتلای
فکری وفرهنگی وآموزشی دانش آموزان وغیره نقش ناچیزی داشته باشد.

˙·٠•● ●•٠·
( پیشنهاد می شود برای استفاده بهینه از این وبلاگ بر روی < عناوین مطالب > درقسمت بالای وبلاگ کلیک شود )

˙·٠•● ●•٠·
<مرورگر مناسب با این وبلاگ فایرفاکس می باشد>
امکانات وب
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

به نام خداوندی که داشتن او جبران همه نداشته های من است . می ستایمش ، چون لایق ستایش است . . . : رضاکاظمی
جهت دریافت کدانواع ریبون ریماتولز کلیک کنید:http://rimatools.blogfa.com/

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ